ادامه روند ساخت وسازخودسردرهرات

ادامه روند ساخت وسازخودسردرهرات

  ارسالی: صدرالدین جامی عدم موجودیت یک ماستر پلان معیاری، وجود فساد در …

قطعنامه جلوگیری از مصارف گزاف محافل

قطعنامه جلوگیری از مصارف گزاف محافل

ارسالی: محمود نبوی مصارف کمرشکن در محافل اجتماعی در افغانستان، از جمله رسوم …

افغانستان همین هست که هست

افغانستان همین هست که هست

ارسالی: ارسلا بلخی در تمام مدتی که گروه های مختلف داخلی و خارجی، نشستند، گپ …

با مردان کوتاه قد ازدواج کنید

با مردان کوتاه قد ازدواج کنید

ارسالی: اسلم عزیزی تحقیقات جدید نشان می‌دهد ازدواج با مردان کوتاه قد، دوام …

انتخابات ریاست جمهوری و حکایت بز و قصاب

انتخابات ریاست جمهوری و حکایت بز و قصاب

ارسالی:مومن رسولی کاهش در آمد بسیاری از گمرک‌های کشور، کاهش در آمدهای …

درنگی بر چرایی خشونت در میان انسان ها

درنگی بر چرایی خشونت در میان انسان ها

ارسالی: زلمی پدیدهء خشونت از دیر زمانی است که توجهء همگان را به خود جلب کرده …

صحت

دانش و فن

سیاست

اقتصاد

دموکراسی

سرگرمی

مصاحبه ها

دانش و فن

بیوگرافی ها