شاهدان خشونت

شاهدان خشونت

ارسالی: سعدیه شاهدان خشونت فرد سالم، محصول خانواده سالم است و یکی از شاخصه …

احساسات: ذاتی یا اکتسابی

احساسات: ذاتی یا اکتسابی

ارسالی: سعدیه چطور احساسات انسان با گذشت زمان به پیچیدگی زمان حال خود می رسد؟ …

فعالیت‌های متمرکز برفرد

فعالیت‌های متمرکز برفرد

ارسالی: سعدیه مخاطره آمیز ترین دوران زندگی از نظر ابتلا به سوء مصرف مواد، …

مصرف خودسرانه‌‌ی دارو

مصرف خودسرانه‌‌ی دارو

ارسالی: سعدیه اول از یک مشت دیازپام شروع می‌شود تا خوابش ببرد و بعد به الکل و …

در انتظار آفتاب

در انتظار آفتاب

نویسنده: حسین خاموش هلن کلر مینویسد ؛اگردرانتظار آفتاب بنشینی سایه رانخواهی …

صحت

دانش و فن

سیاست

اقتصاد

دموکراسی

سرگرمی

مصاحبه ها

دانش و فن

بیوگرافی ها